Statut

Statut Fundacji ,,W Kole” z dnia 08.04.2021r.

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą ,, W Kole’’ zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Aleksandrę Stankiewicz –Lipka zwanej dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 05.08.2019 roku przez notariusza Michała Krysztofiaka z Kancelarii Notarialnej, w Bydgoszczy przy ulicy Pod Blankami 4/2, Repertorium A numer 2361/2019

§ 2

Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskuje osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest Bydgoszcz.

§ 4

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 5

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§ 7

 1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 8

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania

§ 9

Celami Fundacji są działania skupiające się na:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
 5. działalności na rzecz integracji cudzoziemców,
 6. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
 7. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 8. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 10. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 11. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
 12. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 13. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 14. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 15. działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 16. promocji i organizacji wolontariatu,
 17. pomocy Polonii i Polakom za granicą,
 18. działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 19. działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r o weteranach działań poza granicami państwa ( Dz.U. poz 1203,z2017r.poz.60 oraz z 2018r. poz.138 ),
 20. promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą,
 21. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 22. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele statutowe, w ramach odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, poprzez następujące działania:

 1. organizacja spotkań, szkoleń, warsztatów i innych działań w zakresie edukacji nieformalnej dzieci i młodzieży, wyrównywania szans edukacyjnych oraz przeciwdziałania patologii społecznej;
 2. organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, w tym organizacja wypoczynku letniego i zimowego;
 3. podejmowanie działań z zakresu animacji kultury i promocji dziedzictwa kulturowego m.in. poprzez kursy językowe warsztaty, spektakle teatralne, gry symulacyjne i inne atrakcyjne formy przekazu;
 4. prowadzenie niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodka kultury, szkoły i innych placówek edukacyjnych;
 5. podejmowanie działań na rzecz powstawania nieformalnych grup, których celem będzie praca na rzecz rozwoju środowisk lokalnych; inicjowanie powstawania m.in. pracowni językowych, pracowni artystycznych;
 6. tworzenie kampanii społecznych;
 7. podejmowanie działań na rzecz współpracy międzypokoleniowej;
 8. organizacja międzynarodowych spotkań dzieci i młodzieży; współpraca z organizacjami międzynarodowymi, których cele tożsame są z celami Fundacji;
 9. inicjowanie i realizacja programów aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem;
 10. przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy;
 11. współpraca z instytucjami rynku pracy w zakresie realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu;
 12. odkrywanie i ochrona miejsc i przedmiotów związanych z historią i tradycją środowiska lokalnego;
 13. podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej, popularyzowanie idei demokracji;
 14. organizacja spotkań, warsztatów z organizacjami analogicznymi w celu wymiany doświadczeń i promocji;
 15. wydawanie czasopism, broszur, ulotek informacyjnych i innych materiałów promujących idee i działania Fundacji;
 16. organizacja turystyki w regionie, promocja gminy jej zasobów historycznych i ekologicznych;
 17. podejmowania działań na rzecz integracji z Polonią.

§ 11

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

Majątek i dochody

§ 12

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 500,00 złotych, która to kwota wniesiona jest w całości przez Fundatora.

§ 13

 1. Środki na realizację celów Fundacji i na pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z funduszu oraz z dochodów uzyskanych przez Fundację, na zasadach przewidzianych w niniejszym Statucie.
 2. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z: a) krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów, b)dotacji, datków i subwencji, c)dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych, prowadzonych przez Fundację, d)zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą, e)operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi, f)dochodów z działalności statutowej odpłatnej. g)dochody z działalności gospodarczej

§ 14.

 1. Dla zapewnienia bytu Fundacji, a także realizacji jej celów statutowych, Fundacja prowadzić będzie działalność statutową odpłatną i nieodpłatną.
 2. Fundacja zapewni rachunkowe wyodrębnienie działalności odpłatnej i działalności nieodpłatnej – tak, aby możliwie było określenie przychodów, kosztów i wyników danej działalności.
 3. Podjęcie działalności przez Fundację w dziedzinach wymaganych uzyskania koncesji, zezwoleń i innych zgód może nastąpić po ich uzyskaniu.

§ 15

 1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

§15A

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:

Kody PKD:

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

47.71.Z Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

 1. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 2. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Zarząd Fundacji

§ 18

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja wykonuje swoje zadania przy pomocy Zarządu, pełnomocnika, pracowników etatowych Fundacji i wolontariuszy.
 3. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1-3 członków, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora na okres 5- letniej kadencji.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§ 20

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 1. złożenia pisemnej rezygnacji,
 2. odwołania członka Zarządu,
 3. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 4. śmierci członka Zarządu.

§ 21

1. Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

a) uchwalanie planów działania Fundacji i budżetu,

b) uchwalanie rocznych planów finansowych,

c) uchwalanie regulaminu Zarządu,

d) podejmowanie decyzji o przystępowaniu do spółek, zrzeszeń i innych organizacji oraz o ich tworzeniu,

e) przyjmowanie darowizn, spadków i subwencji,

f) decydowanie o utworzeniu i likwidacji wyodrębnionych instytutów, zakładów i placówek,

g) powoływanie i odwoływanie dyrektorów wyodrębnionych instytutów, zakładów i placówek,

h) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

§ 22

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. W szczególnych przypadkach uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na adres e – mail wyznaczonego członka Zarządu lub poprzez złożenie podpisów pod treścią uchwały przez poszczególnych członków Zarządu.
 5. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 23

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 2. Zarząd może zatrudniać pracowników etatowych Fundacji w ramach realizowania celów statutowych Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 24

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

Postanowienia końcowe

§ 25

1. Statut Fundacji może być zmieniony.

2. Decyzję w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Fundator.

§ 26

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 3. Likwidację przeprowadza likwidator powołany przez Fundatora.
 4. Likwidatorowi przysługują uprawnienia i ciążą na nim obowiązki Zarządu.
 5. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatora, organizacjom działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§ 27

Ministrem właściwym ze względu na zakres swojej działalności oraz cele Fundacji jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.