Misja, cele

Fundacja „W Kole” prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz dzieci i rodzin. Będąc również współredaktorem portalu www.swiat-dzieci.eu promuje rozwój lokalny w zakresie edukacji, programów dla dzieci, organizacji czasu wolnego i podnoszenia świadomości rodziców. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie pojawi się potrzeba niesienia pomocy. Mocno wspieramy i organizujemy  wolontariat.

          Główne cele Fundacji to:

  • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
  • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka,
  • promocja i organizacja wolontariatu
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • działalność  na  rzecz  dzieci  i  młodzieży,  w tym wypoczynku   dzieci i młodzieży,